ترنم سلامت- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/1 | 
آدرس و شماره تماس جشنواره: زنجان. بلوار آزادی . ساختمان شماره ۲ ستاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان. طبقه دوم امور اجتماعی دانشگاه. تلفن ۳۳۱۵۶۱۵۴- دبیر اجرایی ۰۹۱۲۷۴۰۱۰۱۹-  دبیر بخش شعر  ۰۹۳۳۶۲۶۷۷۳۲ -دبیر بخش عکس ۰۹۱۲۵۴۱۴۲۹۵
وبسایت رسمی جشنواره: htt://TarannomSalamat. Zums.ac.ir
پست الکترونیک:      tarannomsalamat۹۹gmail.com
نشانی مطلب در وبگاه ترنم سلامت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=297.19628.47487.fa
برگشت به اصل مطلب