ترنم سلامت- هیئت برگزاری
هیئت برگزاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/1 | 
رئیس جشنواره: آقای دکتر قزلباش رئیس دانشگاه علوم پزشکی و رئیس کلان منطقه شش آمایشی کشور
قائم مقام رئیس : آقای دکتر شعوری جانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعی
دبیر اجرایی جشنواره: خانم مغانلو
دبیر بخش عکس: آقای ناصر محمدی
دبیر بخش شعر: آقای چراغی
مسئول فنی و It: آقای مهندس حمیدرضا عبدالهی
اطلاع رسانی و وب سایت: آقای بارعی-آقای عابدینی
تدارکات و تشریفات: آقای میناخانی و خانم رخش
نشانی مطلب در وبگاه ترنم سلامت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=297.19627.47486.fa
برگشت به اصل مطلب