ترنم سلامت- تقویم جشنواره
تقویم جشنواره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/1 | 
مهلت ارسال: بیست هشت مرداد تا بیست هفت شهریور
داوری و اعلام نتایج و اسامی برگزیدگان: بیست هفت تا سی و یک شهریور
برنامه اختتامیه و برپایی نمایشگاه:هشتم مهر ماه
نشانی مطلب در وبگاه ترنم سلامت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=297.19623.47483.fa
برگشت به اصل مطلب