ترنم سلامت- اسامی هیئت داوران
اسامی هیئت داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/1 | 
هیئت داروان بخش شعر جشنواره:
 
مصدق آقاجانلو- علیرضا فرهومند- علی محمد بیانی
 
هیئت داروان بخش عکس جشنواره:
 
حمید رضا بازرگانی ، ناصر محمدی ، مهدی حسین خانلو
نشانی مطلب در وبگاه ترنم سلامت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=297.19621.47481.fa
برگشت به اصل مطلب